ชื่อ - นามสกุล :นางเนตรนภา สีอ่อน
ตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :หมู่ 1 ต.วัดป่า
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานพัสดุ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ