ชื่อ - นามสกุล :นายสุรกานต์ อุดพ้วย
ตำแหน่ง :ธุรการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานพัสดุ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติงานด้านพัสดุ