ชื่อ - นามสกุล :นางสุกัญญา ชุมวงค์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน้าที่หลัก :ผู้บริหาร
ที่อยู่ :หมู่ 1 ต.วัดป่า
Telephone :056704808
Email :admin@pbn2.go.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกลุ่ม