ชื่อ - นามสกุล :นางพรทิตย์ แก้วจันทร์
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานพัสดุ
ที่อยู่ :หมู่ 1 ต.วัดป่า
Telephone :056704808
Email :admin@pbn2.go.th
กลุ่ม / แผนก : งานพัสดุ
หน้าที่ในกลุ่ม :