ชื่อ - นามสกุล :น.ส.วาทินี กาละดี
ตำแหน่ง :ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก :ปฎิบัติงานการเงิน
ที่อยู่ :หมู่ 1 ต.วัดป่า
Telephone :056704808
Email :admin@pbn2.go.th
กลุ่ม / แผนก : งานการเงิน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานการเงิน